Výber pre existujúcu aplikáciu

Je rozdiel, či vyberáte databázu pre existujúcu aplikáciu alebo či sa chystáte písať aplikáciu vlastnú. V prvom prípade totiž už vývojár aplikácie rozhodol, či vôbec budete mať na výber z viacerých možností alebo podporuje len jedinú. Napriek tomu, že existuje ANSI a ISO štandard jazyka SQL, v praxi jednotlivé implementácie nebývajú 100% zameniteľné preto, že využívajú niektorú neštandardnú vlastnosť SQL. Aj ak máte na výber, je dobré informovať sa, či sú všetky databázy rovnako dobre podporované a testované alebo vývoj aplikácie prebieha prevažne na jednej z nich a na ostatné sa myslí dodatočne. V prípade že máte na výber, môžete zohľadniť ďalšie dôležité faktory ako výkonnosť či podpora. Zvyčajne nejde povedať, že jedna databáza je výkonnejšia ako druhá – jedna môže excelovať v niektorých druhoch operácií, ale žalostne zaostávať v iných. Preto ak je to možné, je vhodné testovať výkonnosť dostupných možností na konkrétnej aplikácii a konkrétnych dátach podobných vašim, a to typom aj veľkosťou.  Čo sa týka podpory, zistite si, či budete potrebovať podporu pre databázu zvlášť alebo prípadné problémy bude riešiť dodávateľ aplikácie komplexne.

Výber pre vlastnú aplikáciu

Ak sa chystáte vyvíjať vlastnú aplikáciu, máte všetky možnosti otvorené. Na vaše rozhodnutie budú mať vplyv faktory ako platformová kompatibilita, výkonnosť, cena, podpora a ak budete aplikáciu poskytovať ďalším používateľom tak aj ich potreby. Vy však budete stanovovať váhu jednotlivých faktorov.

Platformovú kompatibilitu bude potrebné zvážiť v závislosti na tom, na akých platformách má byť aplikácia dostupná a či musí byť na rovnakých platformách dostupná aj samotná databáza. Databáza s architektúrou klient/server, čo je väčšina moderných databáz, totiž môže bežať na samostatnom systéme na inej platforme a komunikovať s aplikáciou po sieti.

Výkon je dôležité merať na konkrétnych dátach. Je možné, že s tým ako sa bude vaša aplikácia vyvíjať sa bude meniť aj množina operácií, na ktoré ju musíte optimalizovať. Z tohto dôvodu (a ďalších) môže byť žiaduce neviazať sa na jedinú databázu ale nechať si možnosť zmeny, prípadne podporovať ich viacero súčasne. Jednou z možností ako to dosiahnuť je použiť objektovo-relačné mapovanie (ORM), ktoré tieto starosti abstrahuje preč od vývojára a necháva na starosť použitej ORM knižnici.

Ďalším faktorom sú náklady a s tým súvisiace možnosti licencovania a podpora. Dnes sú k dispozícii komerčné databázové riešenia aj open source riešenia. Komerčné riešenia môžu poskytovať freeware verziu zadarmo obmedzenú do určitého objemu dát a sú určené na použitie počas vývoja, ale typicky je nutné pri nasadení alebo predaji zakúpiť príslušnú licenciu. Aj ak sa rozhodnete pre databázový systém, ktorý je open source a zadarmo, budete mať možnosť zvoliť si typicky spomedzi niekoľkých dodávateľov poskytujúcich podporu vašim používateľom alebo vašim vývojárom, ktorí nemusia byť experti na písanie optimálnych SQL dopytov. Výhodou open source riešení je práve táto možnosť voľby dodávateľa na voľnom trhu, pričom komerčný produkt má typicky jediného dodávateľa stanovujúceho ceny.

Pamätajte, že relačná databáza býva miestom, kam ukladáte svoje dáta a spoliehate sa, že budú prístupné trvale a spoľahlivo. Preto je dôležité vybrať si správne.